Inicio Inici Home | Mapa Web | Mapa web | Plan du site | Castellano | Català | Français LinkedIn RSS RSS RSS Twitter Viadeo

I-Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis que presta l'empresa Ganantia.

II-Propietat Intel lectual Els continguts d'aquesta web, incloent, entre altres, fotografies, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació. Així com el nom de domini www.ganantia.com són propietat del titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel lectual i, si s'escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini. Es permet l'ús d'hipervincles a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s'inclogui un hipervincle a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel lectual (1 / 1996 de 12 d'abril i la seva modificació Llei 23/2006 de 7 de juny). Queda prohibit l'ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinats a ocultar l'origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposen aquestes Condicions d'Ús.

III-Protecció de dades de caràcter personal En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora de accés, l'hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AEPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si sol, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers. Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l'obtenció de dades personals sense el seu consentiment. En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i incloses en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei demanat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de l'AEPD i sobre ell s'apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats. Teniu dret a accedir a aquest fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les o cancelar-los, així com a oposar-se a qualsevol tractament respecte d'aquests, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi al Titular una sol licitud signada a l'adreça indicada a la secció Contacte d'aquesta web, acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent. En el lloc web de l'AEPD https: / / www.agpd.es té a la seva disposició models de formularis i més informació.

IV-Limitació de Responsabilitat Els continguts d'aquest lloc web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. No constitueixen ni substitueixen un assessorament professional, de manera que el titular s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web fora dels seus propòsits. Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació del Titular amb els responsables d'aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb aquests, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il · licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l'enllaç a aquests. El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades a causa del servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapen al seu control, per la qual cosa s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos. El Titular no es fa responsable dels errors, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d'un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l'ordinador que sigui utilitzat per la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del navegador, O per l'ús d'aplicacions informàtiques les versions no actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

V-Modificacions i Actualitzacions El Titular es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta, així com de les presents Condicions d'ús VI-Llei aplicable i fòrum Les qüestions relacionades amb l'ús d'aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents condicions d'ús i la legislació espanyola i es sotmeten les parts, excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls.

Barcelona, 10 de juny de 2011.